Obrazek łądowania

Rozstrzygnięcia

  • Obrazek główny

    ROZSTRZYGNIĘCIE - WODOMIERZE 2018 r.

    W dniu 22 lutego 2018 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w przetargu nieograniczonym ogłoszonym w BZP pod numerem 500027941-N-2018 z dnia  07-02-2018 r. o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2015, poz. 2164 z póź. zmianami) – „Dostawa wodomierzy mokrobieżnych z możliwością rozbudowy o moduł radiowy”.

    więcej