Obrazek łądowania

Rozstrzygnięcia

 • Obrazek główny

  INFORMACJA O WYBORZE OFERTY – WODOMIERZE 2020 r.

  W dniu 3 kwietnia 2020 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w przetargu nieograniczonym ogłoszonym w BZP pod numerem 521274-N-2020 z dnia  09-03-2020 r. o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.1843) – Sukcesywną dostawę wodomierzy mokrobieżnych z możliwością rozbudowy o moduł radiowy w 2020 r.

  więcej
 • Obrazek główny

  INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ w 2020 r.

  Na podstawie art. 92 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej „ustawą PZP” informuję, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Zakup energii elektrycznej (w 2020 roku) na potrzeby obiektów eksploatowanych przez Wodociągi Podlaskie Sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku” wybrano ofertę firmy: Innogy Polska S.A., ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00-347 Warszawa

  więcej
 • Obrazek główny

  INFORMACJA O WYBORZE OFERTY – DOSTAWA PALIW w 2020 r.

  Na podstawie art. 92 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej „ustawą PZP” informuję, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Sukcesywna dostawa paliw płynnych na potrzeby Wodociągów Podlaskich Sp. z o. o w 2020 r.”, wpłynęła  jedna oferta: LOTOS PALIWA Sp. z o. o., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

   

  więcej