Zamówienia publiczne

14-12-2021
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - Dostawa trzech samochodów dostawczych typu DOKA
Zamawiający informuje, że postępowanie pn. „Dostawa trzech samochodów dostawczych typu DOKA na potrzeby Wodociągów Podlaskich Sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku” wpłynęła jedna oferta złożona przez wykonawcę Auto Idea Sp. z o.o. ul. Narodowych Sił Zbrojnych 9, 15-690 Białystok,...
14-12-2020
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - SUKCESYWNA DOSTAWA PALIW w 2021 r.
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Sukcesywna dostawa paliw płynnych na potrzeby Wodociągów Podlaskich Sp. z o. o. w Białymstoku” Na podstawie art. 92 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z  2019 r., poz. 1843...
08-12-2020
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ w 2021 r.
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup energii elektrycznej (w 2021 roku) na potrzeby obiektów eksploatowanych przez Wodociągi Podlaskie Sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku”. Działając na podstawie art. 92 ust.1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający i...
06-04-2020
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY – WODOMIERZE 2020 r.
W dniu 3 kwietnia 2020 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w przetargu nieograniczonym ogłoszonym w BZP pod numerem 521274-N-2020 z dnia  09-03-2020 r. o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 - Prawo zamówień publicznych...