Obrazek łądowania

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - SUKCESYWNA DOSTAWA PALIW w 2021 r.

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Sukcesywna dostawa paliw płynnych na potrzeby Wodociągów Podlaskich Sp. z o. o. w Białymstoku”

Na podstawie art. 92 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z  2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą PZP” informuję, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Sukcesywna dostawa paliw płynnych na potrzeby Wodociągów Podlaskich Sp. z o. o. w Białymstoku” wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejsze oferty złożone przez Wykonawców:

Zadanie A:

Cirkle K Polska Sp. z o. o., ul. Puławska 86, 02-603 Warszawa

 

Zadanie B:

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o., ul. Studziwodzka 37, 17-100 Bielsk Podlaski

 

Szczegóły z wyboru najkorzystniejszej oferty do pobrania poniżej.