O firmie

Deklaracja dostępności

Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony wodociagipodlaskie.bip.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2016-09-30.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-06-29.

Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietni a 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.

Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
Jedno z takich darmowych narzędzi znajduje się na stronie https://www.OnlineOCR.net
W przypadku braku możliwości skorzystania z powyższego rozwiązania prosimy o telefon do spółki w celu umówienia się na przeczytanie niedostępnego dokumentu.

Wyłączenia - mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-06-15. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez spółkę oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu), z którego wynika, że strona internetowa wodociagipodlaskie.pl spełnia wymagania w 88,20 %.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarek.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marek Tochwin, kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 744 33 34 oraz mailowo mtochwin@wodociagipodlaskie.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl).

 

Dostępność architektoniczna

Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o., ul. Elewatorska 31, 15-620 Białystok

Do budynku prowadzą 2 wejścia – główne i boczne. Do wejścia głównego prowadzi korytarz na końcu którego znajduje się klatka schodowa (pomieszczenia znajdują się na 1 piętrze). Pomieszczenia od wejścia bocznego znajdują się na parterze. Dla osób na poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępny jest tylko korytarz do klatki schodowej przy wejściu głównym i pomieszczenia przy wejściu bocznym. Na końcu korytarza wejścia głównego znajduje się dzwonek, po użyciu którego pracownik spółki schodzi do interesanta. W budynku nie ma windy. Sekretariat znajduję się po lewej stronie na 1 piętrze.

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W spółce nie ma ułatwień typu informacje głosowe czy pętle indukcyjne.

W budynku nie ma toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

W budynku znajdują się graficzne oznaczenia dróg ewakuacyjnych.

Brak jest możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.