O firmie

Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

KLIENCI WODOCIĄGÓW PODLASKICH SP. Z O.O.

 

25 maja 2018 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. RODO, czyli skrót od Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W każdym przypadku, kiedy będziemy posługiwać się tym skrótem, będziemy odnosili się do tego właśnie aktu prawnego. Bezpieczeństwo Państwa danych jest dla nas priorytetem dlatego też dokładamy wszelkich starań by przetwarzanie ich odbywało się w sposób bezpieczny. Co dla Państwa to oznacza – proszę zapoznać się z poniższą informacją.

Celem niniejszego komunikatu jest zaprezentowanie pełni praw jakie posiadają Państwo w związku z nowymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz obowiązków jakie musimy spełnić wobec Państwa na gruncie art. 13 RODO (tzw. Obowiązek informacyjny).

 

Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym w jakim celu, a także w jaki sposób będą przetwarzane Państwa dane osobowe są:

Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o.

ul. Elewatorska 31

15-620 Białystok

 

Inspektor ochrony danych osobowych  

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pisemnie na adres siedziby Administratora lub na adres e-mail: iod@wodociagipodlaskie.pl

 

Cele przetwarzania Państwa danych osobowych oraz podstawy prawne 

 • uzyskanie warunków przyłączenia do sieci, zawarcie umowy oraz jej realizacja (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b, f RODO)
 • sprzedaż oferowanych usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b, f  RODO)
 • udostępnienie wyników badań wody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c  RODO)
 • obsługa zgłoszeń i reklamacji, udzielenie odpowiedzi na pisma i wnioski (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f  RODO)
 • ustalenie i dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • archiwizacji, dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • spełnienie wymagań prawnych wynikających z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • badanie jakości świadczonych usług, prowadzenie analiz i statystyk interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Informacja o odbiorcach danych osobowych

Dbamy o poufność Państwa danych.  Będziemy mogli je udostępnić podmiotom, z którymi zawarliśmy umowę powierzenia na gruncie art. 28 RODO. W szczególności może tu dojść do powierzenia danych dostawcom rozwiązań technologicznych i informatycznych (np. dostawcy usług teleinformatycznych i programistycznych). Jeśli będą chcieli Państwo uzyskać bardziej szczegółowe informacje nt. zakresów świadczenia usług przez podmioty przetwarzające dane, zawsze mogą się Państwo skontaktować w tym celu z Inspektorem ochrony danych. Będziemy także mogli udostępnić Państwa dane osobowe innym odbiorcom upoważnionym jedynie na mocy prawa. Państwa dane mogą także zostać udostępnione podmiotom działającym w sferze obsługi prawnej oraz windykacyjnej tj. kancelarii prawnej, komornikom, kiedy będziemy zmuszeni do dochodzenia swoich roszczeń.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 

Okres przetwarzania (przechowywania) danych osobowych

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe nie  dłużej niż to konieczne.

 • na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, będziemy je przetwarzać tak długo jak będziemy do tego zobligowani przepisem prawa. Na gruncie obecnych przepisów jest to okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy
 • jeżeli dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu dochodzenia roszczeń (w tym w postępowaniach sądowych) będziemy je mogli przetwarzać w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego
 • jeżeli Państwo wyrażą nam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wypadkach kiedy o tę zgodę poprosimy, wówczas będziemy je przetwarzać do czasu odwołania przez Państwa zgody
 • po zrealizowaniu celu pierwotnego dla którego Państwa dane zostały zebrane (np. realizacja umowy, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy), Państwa dane będą̨ przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi u nas przepisami archiwalnymi oraz przez okres niezbędny dla obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec nas, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń́ określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa

 

Informujemy, iż mają Państwo:

 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych
 • prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych
 • prawo do usunięcia danych - jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali  te dane, może Pani/ Pan zażądać abyśmy je usunęli
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych - może Pani/Pan żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Pani/Pana temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chce Pani/Pan, żebyśmy je usunęli, bo są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas wniesionego sprzeciwu względem przetwarzania danych
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych np. sprzeciw „marketingowy”. Ma Pani/ Pan  prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku skorzystania z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu
 • prawo do wniesienia sprzeciwu z uwagi na szczególną sytuację. Ma Pani/ Pan także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni. Powinna Pani/Pan wtedy wskazać nam szczególną sytuację, która Pani/Pana zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Pani/Pana danych są nadrzędne wobec Pani/Pana praw lub też że Pani/Pana dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
 • prawo do przenoszenia danych – ma Pani/Pan prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Pana/Pani dotyczące, które posiadamy na podstawie umowy lub Pani/ Pana zgody. Może Pani/Pan też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/ Pana dane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan złożyć w tej sprawie skargę do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych - w każdej chwili może Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda

Proszę pamiętać, że przed realizacją Państwa uprawnień będziemy się musieli upewnić, że jest Pani/Pan osobą, za którą się podaj, czyli odpowiednio Panią/Pana zidentyfikować.

 

Podanie danych  jest dobrowolne, jednakże często konieczne, aby móc zawrzeć z nami umowę, skorzystać z naszych usług czy po prostu móc kontaktować się z nami. Jeżeli jednak będziemy chcieli świadczyć Państwu dodatkowe usługi, np. marketing produktów drogą elektroniczną zawsze zapytamy o zgodę. Nieudzielenie przez Państwa zgody na marketing, pozostaje bez wpływu na zawarcie umowy o świadczenie usług. Traktujemy Państwa zgodę jako dobrowolne, świadome, jednoznaczne oświadczenie woli, które w każdej chwili może być wycofane.

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane zarówno w wersji papierowej jak i w systemach informatycznych. Nie wiąże się to jednak z automatycznym podejmowaniem decyzji w tym z profilowaniem.