Strefa klienta

Przyłączenie do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej

Przyłączenia nieruchomości

(działki/działek, istniejącego lub projektowanego budynku)
do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej.

 

Wniosek o opinię o możliwości przyłączenia do sieci

Wniosek taki składa osoba/firma zainteresowana opinią o możliwości przyłączenia działki do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej. Opinia taka jest niezbędna przy wystąpieniu do Urzędu Gminy o warunki zabudowy lub o podział działki. We wniosku należy określić:

  • Rodzaj przyłączanego budynku,
  • Lokalizację działki,

Załącznikami do wniosku są:

  • Kopia mapy zasadniczej lub mapa do celów projektowych - 1egz.

Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci

Wniosek taki składa osoba/firma zainteresowana przyłączeniem działki do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej. We wniosku należy określić:

  • Dane podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci,
  • Określenie potrzeb podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci, 

Załącznikami do wniosku są:

  • Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu.


Orientacyjne wielkości ładunku zanieczyszczeń ścieków dla domu jednorodzinnego (parametry we wniosku):

- BZT5 = 240 [gO2/(M*d)]       (biologiczne zapotrzebowanie na tlen)

- CHZT= 480 [gO2/(M*d)]        (chemiczne zapotrzebowanie na tlen)

- Zawiesina= 280 [gO2/(M*d)]


Na podstawie prawidłowo wypełnionego wniosku, uwzględniając uwarunkowania techniczne Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. wydają warunki przyłączenia do sieci. Warunki są wysyłane drogą pocztą na adres wskazany we wniosku lub można je odebrać osobiście w siedzibie Spółki.

Po otrzymaniu ww. warunków należy sporządzić co najmniej plan sytuacyjny na aktualnej kopii mapy zasadniczej, zgodny ze szkicem sytuacyjnym złożonym na etapie wystąpienia o warunki oraz uwzględniający ww. warunki przyłączenia do sieci.

Przed rozpoczęciem budowy, a po sporządzeniu co najmniej planu sytuacyjnego inwestor zgłasza się do Wodociągów Podlaskich Sp. z o.o. w celu ustalenia, czy plan ten uwzględnia warunki przyłączenia do sieci i jest zgodny ze złożonym wcześniej planem sytuacyjnym.


Dodatkowe informacje w powyższych sprawach można uzyskać pod  tel. 85 744 33 34.


Wnioski o opinię o możliwości przyłączenia do sieci oraz o wydanie warunków przyłączenia do sieci wraz załącznikami można wysłać drogą pocztą na adres siedziby Spółki (Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o., ul. Elewatorska 31, 15-620 Białystok) lub złożyć go w siedzibie spółki.

Druk wniosków: „Wniosek o opinię o możliwości  przyłączenia do sieci” oraz „Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci” do pobrania poniżej lub w zakładce „Formularze i wnioski”

W związku za zmianą Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2019 r. poz. 1437) informujemy, że warunki techniczne wydane przed 19.09.2020 r. i ważne na ten dzień zostają przedłużone o 2 lata.

 

Do pobrania poniżej przykład prawidłowo wypełnionego wniosku przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

 

UWAGA

Wypełnione wnioski wraz ze szkicem sytuacyjnym należy wrzucić do skrzynki podawczej w budynku Wodociągów Podlaskich Sp. z o.o. w Białymstoku przy ulicy Elewatorskiej 31 lub przesłać pocztą tradycyjną.

Prosimy nie wysyłać wniosków drogą elektroniczną, ponieważ skany przesyłanych map są nie czytelne.