Obrazek łądowania

Taryfy

 

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017.2180), taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują moc przez okres 180 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j.: Dz.U.2017.328 z późn. zm.) nowe taryfy podlegają zatwierdzeniu przez organ regulacyjny (art. 24b ust. 1), którym jest dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (art. 27a ust. 1). 

Zatwierdzone przez organ regulacyjny taryfy wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia przez organ regulacyjny (art. 24f ust. 1) na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (art. 24e ust. 1). 

Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. w Białymstoku poniżej zamieszczają aktualnie obowiązujące taryfy w poszczególnych obsługiwanych przez przedsiębiorstwo gminach.

 

Pliki do pobrania