Strefa klienta

Taryfy

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j.: Dz.U.2023.537) taryfy podlegają zatwierdzeniu przez organ regulacyjny (art. 24b ust. 1), którym jest dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (art. 27a ust. 1).


Zatwierdzone przez organ regulacyjny taryfy wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia przez organ regulacyjny (art. 24f ust. 1) na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (art. 24e ust. 1).