Obrazek łądowania

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY – WODOMIERZE 2020 r.

 

W dniu 3 kwietnia 2020 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w przetargu nieograniczonym ogłoszonym w BZP pod numerem 521274-N-2020 z dnia  09-03-2020 r. o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.1843) – Sukcesywną dostawę wodomierzy mokrobieżnych z możliwością rozbudowy o moduł radiowy w 2020 r.

Działając na podstawie art. 92 ust.1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

VAPRO spółka jawna

ul. Nowosielska 38B, 15-617 Białystok

Cena netto: 361.500,00 zł

Cena brutto: 444.645,00 zł

 

Szczegóły z wyboru najkorzystniejszej oferty do pobrania poniżej.