Obrazek łądowania

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ w 2021 r.

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup energii elektrycznej (w 2021 roku) na potrzeby obiektów eksploatowanych przez Wodociągi Podlaskie Sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku”.

Działając na podstawie art. 92 ust.1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

PO PROSTU ENERGIA S.A.
ul. Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa

- jako najkorzystniejszą.

 

Uzasadnienie wyboru:

W prowadzonym postępowaniu oferty złożyło sześciu wykonawców. Żaden wykonawca nie został z postępowania wykluczony. Spośród złożonych ofert cztery zostały odrzucone na podst. Art. 89 ust. 1 pkt. 2 PZP, bowiem ich treści nie odpowiadały treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Spośród 2 niepodlegających odrzuceniu ofert wybrano ofertę która otrzymała najwyższą liczbę punktów w kryteriach oceny oferty.

 

Szczegóły z wyboru najkorzystniejszej oferty do pobrania poniżej.