Strefa klienta

Zawieranie umów o wywóz nieczystości płynnych

 

Procedura zawierania umów o wywóz nieczystości płynnych

 

Wywóz nieczystości płynnych odbywa się na podstawie umowy o wywóz nieczystości płynnych zawartej między Wodociągami Podlaskimi Sp. z o.o. a Zleceniodawcą usług.

W celu zawarcia umowy należy:

  1. złożyć do Wodociągów Podlaskich Sp. z o.o. prawidłowo wypełniony formularz Wniosku

o zawarcie umowy – wzór dostępny do pobrania poniżej, na stronie www.wodociagipodlaskie.pl

w zakładce „Strefa Klienta – Formularze i wnioski” oraz w siedzibie Spółki,

Do Wniosku należy załączyć:

1) kserokopie zaświadczenie o nadaniu numeru NIP, REGON oraz wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej – w razie zawierania umowy na cele związane z działalnością gospodarczą,

2) odpis aktualnego (lub jego kopię) z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku podmiotów polegających wpisowi do tego rejestru,

3) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do nieruchomości, a w razie braku takiego dokumentu wskazania okoliczności uprawdopodabniających podanie tytułu prawnego do nieruchomości ( np. dokument potwierdzający zapłatę czynszu za najem nieruchomości) albo wskazania okoliczności uprawdopodabniających fakt korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym,

4) zgoda współwłaścicieli nieruchomości do korzystania z nieruchomości i zawarcia umowy (w przypadku prawa współwłasności) – wzór dostępny do pobrania na stronie www.wodociagipodlaskie.pl w zakładce „Strefa Klienta – Formularze i wnioski” oraz w siedzibie Spółki,

5) zgodę właściciela nieruchomości na zawarcie umowy (w przypadku tytułu innego niż prawo własności /współwłasności np. umowa najmu) – wzór dostępny do pobrania na stronie www.wodociagipodlaskie.pl w zakładce „Strefa Klienta – Formularze i wnioski” oraz w siedzibie Spółki,

6) w przypadku podpisania niniejszego wniosku i/lub przedmiotowej umowy przez pełnomocnika Odbiorcy należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo oraz oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych pełnomocnika – wzór oświadczenia dostępny do pobrania na stronie www.wodociagipodlaskie.pl w zakładce „Strefa Klienta – Formularze i wnioski” oraz w siedzibie Spółki.

W przypadku przepisania umowy na nowego Odbiorcę należy:

  1. złożyć do Wodociągów Podlaskich Sp. z o.o. prawidłowo wypełniony formularz Wniosku

o zawarcie umowy – wzór dostępny do pobrania poniżej, na stronie www.wodociagipodlaskie.pl

w zakładce „Strefa Klienta – Formularze i wnioski” oraz w siedzibie Spółki.

 

Dokumenty należy złożyć w siedzibie Wodociągów Podlaskich Sp. z o.o.:

  • osobiście w sekretariacie Spółki,
  • listownie na adres siedziby Spółki:

Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o.

  1. Elewatorska 31

15-620 Białystok

  • pocztą elektroniczną na adres: biurozarzadu@wodociagipodlaskie.pl (UWAGA: dokumenty

wysyłane w wersji elektronicznej powinny być podpisane ważnym podpisem elektronicznym

– certyfikatem kwalifikowanym).

 

Na podstawie prawidłowo wypełnionego Wniosku przygotowywana jest umowa.

Dodatkowe informacje w powyższych sprawach można uzyskać pod nr tel. 85 744 33 34.

 

 

Poniżej znajduje się lista dokumentów do pobrania.