Obrazek łądowania

Rozstrzygnięcia

 • Obrazek główny

  INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - SUKCESYWNA DOSTAWA PALIW w 2021 r.

  Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Sukcesywna dostawa paliw płynnych na potrzeby Wodociągów Podlaskich Sp. z o. o. w Białymstoku”

  więcej
 • Obrazek główny

  INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ w 2021 r.

  Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup energii elektrycznej (w 2021 roku) na potrzeby obiektów eksploatowanych przez Wodociągi Podlaskie Sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku”.

  więcej
 • Obrazek główny

  INFORMACJA O WYBORZE OFERTY – WODOMIERZE 2020 r.

  W dniu 3 kwietnia 2020 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w przetargu nieograniczonym ogłoszonym w BZP pod numerem 521274-N-2020 z dnia  09-03-2020 r. o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.1843) – Sukcesywną dostawę wodomierzy mokrobieżnych z możliwością rozbudowy o moduł radiowy w 2020 r.

  więcej