Strefa klienta

Zawieranie umów o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków

Procedura zawierania umów o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków

 

Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków zawartej między Wodociągami Podlaskimi Sp. z o.o. a Odbiorcą usług. Pobór wody z sieci wodociągowej lub odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej bez zawarcia umowy na piśmie jest nielegalne.

Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. mogą odmówić zawarcia umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków, gdy wnioskodawca nie spełnia warunków określonych w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

 

W celu zawarcia umowy należy:

W przypadku nowego podłączenia:

 1. podłączyć się do sieci wodociągowej – zgodnie z procedurą przyłączania do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.
 2. złożyć do Wodociągów Podlaskich Sp. z o.o. prawidłowo wypełniony formularz Wniosku o zawarcie umowy.

Do Wniosku należy załączyć:

 • protokół odbioru technicznego przyłącza wodociągowego / kanalizacyjnego,
 • dokument potwierdzający posiadany tytuł prawny (w przypadku tytułu innego niż prawo własności /współwłasności – np. umowa najmu oraz w przypadku braku księgi wieczystej – np. akt notarialny kupna/darowizny),
 • zgodę właściciela nieruchomości na zawarcie umowy (w przypadku tytułu innego niż prawo własności /współwłasności np. umowa najmu).
 • zgoda współwłaścicieli nieruchomości do korzystania z nieruchomości i zawarcia umowy (w przypadku prawa współwłasności).
 • w przypadku podpisania niniejszego wniosku i/lub przedmiotowej umowy przez pełnomocnika Odbiorcy należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo oraz oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych pełnomocnika.

 

W przypadku przepisania umowy na nowego Odbiorcę

 1. złożyć do Wodociągów Podlaskich Sp. z o.o. prawidłowo wypełniony formularz Wniosku o zawarcie umowy.

Do Wniosku należy załączyć:

 • dokument potwierdzający posiadany tytuł prawny (w przypadku tytułu innego niż prawo własności /współwłasności – np. umowa najmu oraz w przypadku braku księgi wieczystej – np. akt notarialny kupna/darowizny),
 • zgodę właściciela nieruchomości na zawarcie umowy (w przypadku tytułu innego niż prawo własności /współwłasności np. umowa najmu).
 • zgoda współwłaścicieli nieruchomości do korzystania z nieruchomości i zawarcia umowy (w przypadku prawa współwłasności).
 • w przypadku podpisania niniejszego wniosku i/lub przedmiotowej umowy przez pełnomocnika Odbiorcy należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo oraz oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych pełnomocnika.

 

Dokumenty należy złożyć w siedzibie Wodociągów Podlaskich Sp. z o.o.:

 • osobiście w sekretariacie Spółki,
 • listownie na adres siedziby Spółki:

          Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o.

          Elewatorska 31

         15-620 Białystok

 • pocztą elektroniczną na adres: biurozarzadu@wodociagipodlaskie.pl (UWAGA: dokumenty wysyłane w wersji elektronicznej powinny być podpisane ważnym podpisem elektronicznym – certyfikatem kwalifikowanym).

 

Na podstawie prawidłowo wypełnionego Wniosku przygotowywana jest umowa.

Dodatkowe informacje w powyższych sprawach można uzyskać pod nr tel. 85 744 33 34.