Obrazek łądowania

ROZSTRZYGNIĘCIE - WODOMIERZE 2018 r.

 

Białystok, 2018.02.22

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

W dniu 22 lutego 2018 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w przetargu nieograniczonym ogłoszonym w BZP pod numerem 500027941-N-2018 z dnia  07-02-2018 r. o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2015, poz. 2164 z póź. zmianami) – „Dostawa wodomierzy mokrobieżnych z możliwością rozbudowy o moduł radiowy”.

 

Działając na podstawie art. 92 ust.1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Polska Fabryka Wodomierzy i Ciepłomierzy
Antoni Fila
ul. Żeromskiego 30, 82-400 Sztum

 

Cena netto: 114 750,00 zł

Cena brutto: 141 142,50 zł

 

Szczegóły z wyboru najkorzystniejszej oferty do pobrania poniżej.