Obrazek łądowania

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA PRZETARGU - WODOMIERZE 2018 r.

 

Białystok, 07.02.2018 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przetargu w trybie przetargu nieograniczonego
pn: ,,Dostawa wodomierzy mokrobieżnych z możliwością rozbudowy o moduł radiowy”

 

Nazwa Zamawiającego

Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o.

ul. Elewatorska 31

15-620 Białystok

tel. 85 746 67 09, faks 85 744 33 34

adres strony internetowej: wodociagipodlaskie.pl

e-mail: biurozarzadu@wodociagipodlaskie.pl

Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku
w godz. od 7:00 do 15:00

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z BZP, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn: ,,Dostawa wodomierzy mokrobieżnych z możliwością rozbudowy o moduł radiowy” oraz załączniki: Nr 1 Formularz ofertowy; Nr 2  Oświadczenie o dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu; Nr 3  Oświadczenie o dotyczące przesłanek  wykluczenia z postępowania; Nr 4  Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej; Nr 5  Wzór umowy do pobrania poniżej.