Zamówienia publiczne

22-02-2018
ROZSTRZYGNIĘCIE - WODOMIERZE 2018 r.
W dniu 22 lutego 2018 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w przetargu nieograniczonym ogłoszonym w BZP pod numerem 500027941-N-2018 z dnia  07-02-2018 r. o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 - Prawo zamówień publiczny...
15-02-2018
INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT – WODOMIERZE 2018 r.
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP/1/2018. Nazwa zadania: „Dostawa wodomierzy mokrobieżnych z możliwością rozbudowy o moduł radiowy”.
07-02-2018
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA PRZETARGU - WODOMIERZE 2018 r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przetargu w trybie przetargu nieograniczonego pn: ,,Dostawa wodomierzy mokrobieżnych z możliwością rozbudowy o moduł radiowy”