Zamówienia publiczne

26-09-2019

OGŁOSZENIE PRZETARGU - DOSTAWA PALIW w 2020 r.

Białystok, 26.09.2019 r.

Ogłoszenie postepowania w trybie przetargu nieograniczonego

pn: „Sukcesywna dostawa paliw płynnych na potrzeby
Wodociągów Podlaskich Sp. z o.o.  w 2020 r.”

 NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o.
ul. Elewatorska 31, 15-620 Białystok
Tel./fax.: +48 85 744 33 34
NIP: 9662048186
REGON: 200393335

www.wodociagipodlaskie.pl
e-mail: biurozarzadu@wodociagipodlaskie.pl

 adres do korespondencji:
ul. Elewatorska 31, 15-620 Białystok

godziny urzędowania: 7:00 – 15:00 poniedziałek - piątek


Ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Sukcesywna dostawa paliw płynnych na potrzeby Wodociągów Podlaskich Sp. z o.o.  w 2020 r.” oraz załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej do pobrania poniżej.

Do pobrania poniżej również zapytania i odpowiedzi do postępowania.