Zamówienia publiczne

09-12-2019

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ w 2020 r.

Białystok, 09.12.2019 r.

L.dz.: 945/2019

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej „ustawą PZP” informuję, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Zakup energii elektrycznej (w 2020 roku) na potrzeby obiektów eksploatowanych przez Wodociągi Podlaskie Sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku” wybrano ofertę firmy:

Innogy Polska S.A.
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41
00-347 Warszawa

Szczegóły z wyboru najkorzystniejszej oferty do pobrania poniżej.