Zamówienia publiczne

28-10-2019

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY – DOSTAWA PALIW w 2020 r.

Białystok, 25.10.2019 r.

 

Na podstawie art. 92 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej „ustawą PZP” informuję, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Sukcesywna dostawa paliw płynnych na potrzeby Wodociągów Podlaskich Sp. z o. o w 2020 r.”wpłynęła  jedna oferta: LOTOS PALIWA Sp. z o. o., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk


Zamawiający na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy PZP wybrał ofertę firmy: 

LOTOS PALIWA Sp. z o. o., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

Dotyczącą Zadania A i Zadania B,

 

Szczegółowe informacje do pobrania poniżej