Obrazek łądowania

Zawieranie umów o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków

 

Procedura zawierania umów o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków

 

Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków zawartej między Wodociągami Podlaskimi Sp. z o.o. a odbiorcą usług. Pobór wody z urządzeń wodociągowych lub odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych bez zawarcia umowy na piśmie jest nielegalne.

Spółka może odmówić zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków, gdy wnioskodawca nie spełnia warunków określonych w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków.


Procedury załatwiane przez Dział Obsługi Klienta i Rozliczeń Wody (OKiRW)

 

Wypełnić wniosek o zawarcie umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków.  Druk wniosku „Wniosek o zawarcie umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków” do pobrania poniżej lub w zakładce „Formularze i wnioski”.

W przypadku zawarcia umowy dla nowego podłączenia należy dołączyć do wniosku protokół odbioru przyłącza wodno-kanalizacyjnego.

 

Dokumenty należy złożyć w siedzibie Spółki:

  • osobiście w sekretariacie Spółki
  • listownie na adres

          Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o.
          ul.  Elewatorska 31
          15-620 Białystok

  • pocztą elektroniczną na adres: biurozarzadu@wodociagipodlaskie.pl 
    UWAGA: dokumenty wysyłane w wersji elektronicznej powinny być podpisane ważnym podpisem elektronicznym (certyfikatem kwalifikowanym).

 

Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego wniosku zostanie podpisana umowa.

 

Dodatkowe informacje w powyższych sprawach, dotyczących warunków zawarcia umów

o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków można uzyskać pod  tel. 85 661 04 40.