Obrazek łądowania

ROZSTRZYGNIĘCIE - ZAKUP ENERGII W 2018 R.

 

Białystok, 23.11.2017 r.

  

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu w trybie zapytania o cenę: "Zakup energii  elektrycznej (w 2018 roku) na potrzeby obiektów eksploatowanych przez Wodociągów Podlaskich Sp. z o. o. "

Działając na podstawie art. 92 ust.1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Nazwa wykonawcy: Energia Polska Sp. z o. o.

Adres wykonawcy: Al. Kasztanowa 5, 53-125 Wrocław

Cena netto: 549 625,00 zł,

Cena brutto: 676 038,75 zł

Cena netto za 1 MWh: 219,85 zł

 

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Szczegóły z wyboru najkorzystniejszej oferty do pobrania poniżej.