Obrazek łądowania

ROZSTRZYGNIĘCIE - PALIWA 2017 r.

 

Białystok, 2017.12.28

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

W dniu 28 grudnia 2017 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w przetargu nieograniczonym ogłoszonym w BZP pod numerem 632598-N-2017 z dnia  14-12-2017 r. o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 2164 z póź. zmianami) – „Sukcesywna dostawa paliw płynnych na potrzeby: Wodociągów Podlaskich Sp. z o.o.”.

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust.1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Lotos Paliwa Sp. z o. o. .
ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

 

Zadanie A

Cena netto: 447 600,00 zł,

Cena brutto: 550 548,00 zł

Upust: 2,85%

Zadanie B

Cena netto: 177 360,00 zł,

Cena brutto: 218 152,80 zł

Upust: 2,85%

 

Szczegóły z wyboru najkorzystniejszej oferty do pobrania poniżej.