Obrazek łądowania

Przyłączenie do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej

 

Procedura przyłączania do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej

 

Przyłączenia nieruchomości

(działki/działek, istniejącego lub projektowanego budynku)
do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej.

 

Procedury załatwiane przez Dział Uzgodnień i Dokumentacji (UiD)

 

Etap 1. Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci

 

Wniosek taki składa osoba/firma posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości lub jego pełnomocnik (wówczas należy dołączyć pełnomocnictwo). We wniosku należy określić:

  • rodzaj przyłączanego budynku lub przeznaczenie nieruchomości,
  • wielkość przewidywanego zapotrzebowania na wodę (nie jest wymagane jej określenie w przypadku przyłączania budynku mieszkalnego jednorodzinnego),
  • rodzaj i ilość odprowadzanych ścieków (nie jest wymagane ich określenie w przypadku przyłączania budynku mieszkalnego jednorodzinnego),
  • nr geodezyjny przyłączanej działki/działek, ulica, miejscowość, gmina,
  • inne istotne informacje, dane lub parametry

We wniosku należy zaznaczyć rodzaj tytułu prawnego do korzystania z przyłączanej nieruchomości

 

Załącznikami do wniosku są :

  • aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa (tj. kopia mapy zasadniczej – można ją zakupić we właściwym Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym lub może być ksero mapy do celów projektowych - sporządza ją na zlecenie geodeta)
  • decyzja o warunkach zabudowy (w przypadku posiadania, nie obowiązkowo)

 

Wniosek o warunki przyłączenia do sieci wraz załącznikami można wysłać pocztą na adres siedziby Spółki lub złożyć go w siedzibie Wodociągów Podlaskich Sp z o.o. w Białymstoku ul. Elewatorska 31, w Dziale Uzgodnień i Dokumentacji.

Druk wniosku o warunki przyłączenia do sieci „Wniosek o wydanie warunków technicznych” do pobrania poniżej lub w zakładce „Formularze i wnioski”

 

Na podstawie prawidłowo wypełnionego wniosku, uwzględniając uwarunkowania techniczne Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. wydają warunki techniczne przyłączenia do sieci. Warunki są wysyłane pocztą na adres wskazany we wniosku lub można je odebrać osobiście w siedzibie Spółki w dziale UiD.

Po otrzymaniu ww. warunków należy zwrócić się do projektanta branży sanitarnej o wykonanie projektu przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego z wymaganymi uzgodnieniami.

 

Etap 2. Uzgodnienie projektu przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego

 

Wypełnić wniosek o uzgodnienie projektu. Druk wniosku „Wniosek o uzgodnienie projektu” do pobrania poniżej lub w zakładce „Formularze i wnioski”. Wniosek wraz z projektem w minimum 2 egz. (1 egz. pozostaje w Wodociągach Podlaskich) należy złożyć w siedzibie Spółki (można przesłać pocztą lub złożyć osobiście w sekretariacie).

 

Uzgodniony projekt można odebrać w siedzibie Spółki w dziale Uzgodnień i Dokumentacji lub na życzenie wnioskodawcy możemy odesłać pocztą.

 

Dodatkowe informacje w powyższych sprawach, dotyczących warunków przyłączenia do sieci i uzgodnienia projektu można uzyskać pod  tel. 85 744 33 34.

 

Po pozytywnym uzgodnieniu projektu można przystąpić do etapu realizacji przyłącza/y.

Dalszą procedurę określa dział Eksploatacji i Usług

 

Procedury załatwiane przez Dział Eksploatacji i Usług (EiU)

 

Etap 3. Ustalenie zakresu prac

Etap 4. Wycena wykonania usługi

Etap 5. Ustalenie terminu realizacji