Obrazek łądowania

OGŁOSZENIE PRZETARGU - PALIWA 2017 r.

 

Ogłoszenie przetargu w trybie przetargu nieograniczonego

pn: „Sukcesywna dostawa paliw płynnych na potrzeby:

Wodociągów Podlaskich Sp. z o.o.”

 

 

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

 

Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o.
ul. Elewatorska 31, 15-620 Białystok
Tel./fax.: +48 85 744-33-34
NIP: 9662048186
REGON: 200393335

www.wodociagipodlaskie.pl

 

adres do korespondencji:
ul. Elewatorska 31, 15-620 Białystok

godziny urzędowania: 7:00 – 15:00 poniedziałek - piątek


Ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Sukcesywna dostawa paliw płynnych na potrzeby: Wodociągów Podlaskich Sp. z o.o.” oraz załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej do pobrania poniżej.

Do pobrania poniżej również zapytania i odpowiedzi do postępowania.